Handels- og rejsebetingelser

Aftalens indgåelse og depositum

Aftalen mellem Meet2Build og den rejsende anses for indgået, når der er indbetalt depositum for arrangementet. Ud over dette oplyser den rejsende i forbindelse med aftalen en gyldig e-mailadresse samt et gyldigt telefonnummer til brug for kommunikation mellem parterne.

Restbeløb/slutbetaling

Slutbetaling for arrangementet foretages den aftalte dato, som er angivet på depositum fakturaen.

Prisændringer efter aftalens indgåelse

Meet2Build forbeholder sig ret til at forhøje arrangementets pris som følge af ændringer i transportomkostninger, herunder skatter, afgifter, brændstofpriser eller gebyrer for visse tjenesteydelser, havne-, lufthavns-, landings-, eller startafgifter, valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for den pågældende grupperejse eller andre forhold, som Meet2Build ikke har kunnet tage højde for. Dog vil prisen maksimalt kunne stige med 10% af arrangementets pris.

Meet2Builds ansvar ved pakkerejser

Meet2Build gennemfører i medfør af pakkerejselove arrangementerne i henhold til aftalt program og pris, men er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og aflysninger pga. force majeure eller force majeure- lignende hændelser, dvs. hændelser, som Meet2Build ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge (f.eks. aftalebrud, overenskomststridige strejker, naturkatastrofer, krig, epidemier m.m.)

I tilfælde af, at den rejsende undervejs eller på rejsemålet konstaterer mangler, skal den rejsende øjeblikkeligt underrette Meet2Build, således at der gives mulighed for at afhjælpe manglen inden rimelig tid. Underretter den rejsende ikke straks Meet2Build om evt. mangler, bortfalder evt. krav i denne forbindelse.

Foretages afhjælpning inden rimelig tid og uden betydelig ulempe for den rejsende, kan erstatningskrav ikke gøres gældende over for Meet2Build. Ifald en mangel først meddeles efter hjemkomst, tabes retten til indsigelse. Et krav kan kun gøres gældende, ifald den rejsende har skriftlig bekræftelse på, at der er gjort opmærksom på mangler over for Meet2Build, hotel, transportør m.fl. En reklamation skal forelægges Meet2Build senest syv dage efter hjemkomst. I modsat fald tabes retten til indsigelse.

Meet2Build er ansvarlig for mangler, med mindre:

  • Manglen skyldes uvedkommende tredjemand.
  • Manglen skyldes udefrakommende omstændigheder, som Meet2Build eller medarbejdere ved Meet2Build ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved bestillingen.
  • Manglen kan henføres til force majeure-lignende forhold.


Den rejsendes ansvar

Ved modtagelse af dokumenter, fakturaer m.m., er det den rejsendes ansvar at kontrollere, at de fra Meet2Build bekræftede ydelser og betingelser herfor er i overensstemmelse med det bestilte.

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas, nødvendige visa og vaccinationer. Hvis den rejsende har et andet end dansk pas, opfordres vedkommende til – før bestilling af rejsen – at rette henvendelse til respektive konsulat eller ambassade for oplysninger om de indrejsebestemmelser /transitbestemmelser, der er gældende for den aktuelle destination. Såfremt den rejsende ikke i behørig tid har sørget for ovenstående eller i øvrigt udebliver fra rejsen, betragtes dette som en afbestilling, og rejsens pris er derfor tabt.

Det fulde navn i flybilletten skal være identisk med navnet i passet. Det er den rejsendes eget ansvar, at de ved tilmeldingen oplyste for-, mellem- og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for-, mellem- og efternavne i den pågældendes pas. Er det fulde navn ikke korrekt anført, kan det medføre afvisning ved check-in til flyet. Meet2Build påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger måtte medføre. Ved indrejse i de fleste lande skal alle rejsende have maskinlæsbart pas. Alle pas udstedt i Danmark efter den 1. marts 1997, er af denne type.

Som rejsende er man forpligtet til at have foretaget check-in på det senest anførte tidspunkt for dette. Oplysninger omkring tider for afsluttet check-in fremgår altid af den fremsendte flybillet/e-ticket. Overholdes check-in ikke, og man eventuelt nægtes adgang til flyet, er det for den rejsendes egen omkostning at nå frem til destinationen. Er dette ikke muligt, er arrangementet/rejsen tabt.

Anførte tider i billetten og rejseplanen er altid lokale tider. Der kan forekomme ændringer i tiderne efter udsendelse af flybilletter og rejseplan.

Omkring vaccinationer anbefales at kontakte egen læge. Yderligere information om vaccinationer på følgende link: www.sikkerrejse.dk.

Reklamationer omkring pakkerejsen

Eventuelle klager over mangler ved arrangementet skal rettes til Meet2Build med henblik på udbedring på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre krav om mangler. Hvis fejlen ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal klage fremsættes skriftligt til Meet2Build senest fire uger efter rejsens afslutning. Såfremt parterne ikke kan nå til enighed, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, hvis afgørelse Meet2Build er forpligtet til at følge. Alternativt kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Øvrige betingelser

Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser.


Tvister

Kan eventuel reklamation ikke løses i mindelighed, kan kunden indbringe klagen til Rejseankenævnet, Lyngby Hovedgade 64, 2800 Lyngby.

Lovvalg og værneting

Ethvert krav overfor Meet2Build behandles i henhold til dansk ret og processproget er dansk. Værneting er Sø- og Handelsretten i Danmark. Alle arrangementer er underlagt dansk ret i alle forhold og processproget er dansk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag information om Meet2Builds kommende arrangementer, aktiviteter og rejser direkte i din mail boks.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag information om Meet2Builds kommende arrangementer, aktiviteter og rejser direkte i din mail boks.